Privacy verklaring Traffic & More Beheer B.V. ten behoeve van het gebruik van de STAN app (Android & iOS)

Traffic & More Beheer B.V., hierna omschreven als Traffic & More verzamelt en verwerkt gegevens van de gebruikers van haar app, STAN. Door het gebruik van de STAN app beoogt Traffic & More de veiligheid bij wegwerkzaamheden zowel binnen als ook buiten haar eigen organisatie permanent onder de aandacht te brengen, te houden en steeds te verbeteren. Door middel van deze verklaring wil Traffic & More u informeren hoe met de verstrekte en/of de te verstrekken gegevens wordt omgegaan.

Waarom en welke informatie verzamelt Traffic & More?

Traffic & More verzamelt en verwerkt de navolgende persoonsgegevens van gebruikers van de STAN app voor de volgende doelen:

  • Voor- en achternaam ter identificatie van gebruiker
  • E-mailadres ter identificatie, autorisatie en communicatie met de gebruiker
  • Telefoonnummer voor directe communicatie met de gebruiker
  • Locatiegegevens: ter bevordering van de veiligheid binnen en buiten het werkvlak. De STAN app gebruikt locatiegegevens om gebruikers te begeleiden tijdens zijn/haar werkzaamheden. De ontvangen informatie kan verder worden geanalyseerd zodat wij inzicht kunnen krijgen in verkeersstromen rondom en in het werkgebied. Aan de hand van deze informatie worden knelpunten ontdekt en worden er plannen gemaakt om de infrastructuur en veiligheid te verbeteren.

De persoonsgegevens levert u zelf aan of via de organisatie waaraan u bent verbonden. De gegevens worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening. Het is van gerechtvaardigd belang en noodzakelijk om gegevens te verwerken voor de uitvoering van het contract met u of uw organisatie om uw veiligheid en die van anderen bij wegwerkzaamheden te bevorderen. Het creëren van een veilige werkomgeving is onderdeel van een goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Locatiegegevens zijn van vitaal belang in geval van calamiteiten. De STAN app geeft de gebruiker actuele veiligheidsinformatie en veiligheidsinstructies, om zo de veiligheid van de aanwezigen in en rond het werkvlak te verhogen en ongevallen te voorkomen.

De hierboven genoemde gegevens worden via een beveiligde verbinding in een database server binnen de EU opgeslagen en verwerkt. Traffic & More verwerkt de gegevens uit de app voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of projecten effectief zijn. Gegevens van gebruikers worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele gebruikers bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat.

Traffic & More zal (persoons)gegevens slechts op grond van een aantal doelen met derden delen. Daarbij gaat het om derden die het gebruik van de app (technisch) mogelijk maken en een ondersteunde rol hebben, zodat Traffic & More aan haar verplichtingen omtrent haar dienstverleningen kan voldoen. Dit zijn zorgvuldig geselecteerde derde partijen binnen de EU, wiens verwerkingen van (persoons)gegevens verwerkt worden conform wettelijke bepalingen en door contractuele afspraken die voldoen aan de uitgangspunten van deze verklaring.

Overzicht van partijen aan wie (persoons)gegevens kunnen worden doorgegeven:

U (bij aanvragen van inzage van gegevens die van u zijn verkregen)
Dochtervennootschappen van Traffic & More
Providers van administratieve/identiteiten/certificaten software

Traffic & More kan (persoons)gegevens eveneens delen om gehoor te geven aan rechtmatige of gerechtelijke verzoeken op basis van wet- of regelgeving.

Traffic & More bewaart de gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden/projecten waarvoor gebruikersgegevens verwerkt worden. In het geval van locatiegegevens bedraagt de bewaartermijn twee maanden. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Traffic & More zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doet Traffic & More onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen met autorisatiemanagement zodat gegevens niet voor alle medewerkers van Traffic & More of derden zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

In beginsel heeft u het recht om bij Traffic & More een verzoek in te dienen om:

  • inzage te krijgen in uw persoonsgegevens;
  • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens door te geven aan derden.

Traffic & More zal u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die Traffic & More heeft ondernomen naar aanleiding van het verzoek. Dit termijn kan met twee maanden verlengd worden in verband met de complexiteit en/of aantal verzoeken die Traffic & More ontvangt. U zult hierover geïnformeerd worden. Verzoeken dient u in te dienen per aangetekende brief of via een email naar privacy@trafficandmore.nl.

In het geval uw verzoek ten onrechte is afgewezen of hieraan onvoldoende invulling is gegeven, kunt u zich wenden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring zal periodiek worden geactualiseerd. De datum die onderaan de privacyverklaring staat vermeld geeft aan wanneer de privacyverklaring voor het laatst is geactualiseerd. Wanneer er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in bijvoorbeeld de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, zal Traffic & More u over deze wijzigingen informeren door middel van een notificatie in de STAN app. In de STAN app vindt u altijd de meest recente privacyverklaring.

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verzameling of verwerking van uw (persoons)gegevens kunt u zich wenden tot Traffic & More via het e-mailadres privacy@trafficandmore.nl.

Traffic & More Beheer B.V.
Nedereindseweg 503-A
NL - 3546 PM Utrecht
KvK: 415981240

Bijgewerkt: 12 februari 2021